Protecţia mediului

 

S.C. CATHARSIS S.R.L. oferă în domeniul protecţiei mediului servicii după cum urmează:

ELABOREA DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA OBŢINERII URMĂTOARELOR DOCUMENTE:
•   Avizul/acordul de mediu;
• Avizele / autorizaţiile sanitare, avizele / autorizaţiile de gospodărire a apelor, precum şi acordarea de asistenţă la aplicarea celor prevăzute în acestea.

stingatoare transportabile cu pulbere

ACTIVITAŢI DESFĂŞURATE ÎN SPRIJINUL CLIENTULUI:
•   Evaluarea iniţială de mediu privind gradul de conformitate cu prevederile legii protecţiei mediului şi ale celorlalte acte normative din domeniu, a principalelor probleme de mediu rezultate din activităţile desfăşurate de societăţile comerciale;
•   Identificarea aspectelor de mediu cu impact asupra activităţilor existente, a activităţilor noi sau a celor extinse, în vederea derulării procedurilor de reglementare pentru obţinerea actelor de reglementare după caz – aviz de mediu, acord de mediu, autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu;
•   Furnizarea de informaţii necesare pentru elaborarea evaluărilor de mediu, evaluărilor impactului asupra mediului, a bilanţurilor de mediu şi a rapoartelor de amplasament, cerute de autorităţile competente;
•   Asigurarea de informaţii actualizate din domeniul reglementarilor legale privind protecţia mediului şi acordarea de consultanţă pentru desfăşurarea activităţilor în concordanţă cu respectarea acestora;
•   Identificarea surselor de poluanţi şi acordarea de consultanţă în vederea protecţiei factorilor de mediu – apa, aer, sol;
•   Asistenţă la încheierea contractelor de asigurare cu utilităţi a modului în care sunt respectate cerinţele contractuale astfel încât impactul instalaţiilor cu mediul să fie minime;
•   Instruirea angajaţilor societăţilor comerciale privind importanţa strategică a protecţiei mediului, a problemelor de mediu în general şi a impactului activităţii fiecăruia asupra mediului;
•  Utilizarea şi eliminarea în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, pe timpul transportului, depozitării substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri, în conformitate cu legislatia specifică;
•  Valorificarea şi transportul deşeurilor, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, precum şi gospodărire, colectare, stocare, depozitare temporara a acestora, în conformitate cu prevederile legislatiei specifice.

ELABORAREA URMĂTOARELOR DOCUMENTE:
•  Întocmirea raportărilor lunare/trimestriale/anuale privind gestiunea deşeurilor, a ambalajelor, a cantităţilor de poluanţi emişi în atmosferă, a activităţii de protecţie a mediului etc. către organismele abilitate;
•   Întocmirea/actualizarea evidenţei – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare, fişe tehnice – a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora şi furnizarea de informaţii şi date cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare;
•   Gestiunea deşeurilor – surse, tipuri, compoziţie şi cantităţi – rezultate din activitatea desfășurată, a locurilor de stocare şi furnizarea de informaţii şi date cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare, precum şi acordarea de consultanţă privind modul de gospodărire a ambalajelor folosite şi / sau rezultate de la substanțele si/sau preparate periculoase sau rezultate din activităţile curente.

TARIFELE SUNT NEGOCIABILE, ÎN FUNCŢIE DE COMPLEXITATEA MESERIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR, PRECUM ŞI NUMĂRUL DE SALARIAŢI.

Copyright © CATHARSIS 2012