Situații de urgență


  S.C. CATHARSIS S.R.L. prin echipa de specialiști în domeniu, desfășoară activități în domeniul situațiilor de urgență în conformitate cu legislația în vigoare:

  • Elaborarea tematicilor (pentru instructajul introductiv general, instructajul specific locului de muncă, instructajul periodic) și reglementările interne (pentru stabilirea duratei instructajului introductiv general, duratei instructajului specific locului de muncă, duratei instructajului periodic și intervalul de timp între două instructaje periodice) în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și în domeniul protecției civile;
  • Întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și în domeniul protecției civile pentru instructajul introductiv general;
  • Efectuarea instructajului introductiv general în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și în domeniul protecției civile;
  • Supraveghere la efectuarea instructajului la locul de muncă;
  • Supraveghere la efectuarea instructajului periodic;
  • Elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea atribuțiilor ce revin salariaților la locurile de muncă;
  • Elaborarea instrucțiunilor privind modul de comportare în situații de urgență;
  • Elaborarea dispozițiilor/deciziilor pentru desfășurarea activității în conformitate cu normele pentru prevenirea și stingerea incendiilor:
   • decizie privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
   • decizie privind responsabilitățile și modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor;
   • decizie privind reglementarea fumatului;
   • decizie privind reglementarea lucrului cu foc deschis;
   • decizie privind stabilirea punctelor vital-vulnerabile la incendiu;
   • decizie privind modul de gestionare a resturilor menajere, a materialelor și a deșeurilor combustibile susceptibile a se aprinde specifice activității desfășurate;
   • decizie privind măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
   • decizie privind modul de întreținere, verificare și reparare a mijloacelor tehnice de P.S.I. din dotare;
   • decizie privind modul de organizare și responsabilitățile pe linia apărării împotriva incendiilor) pe baza informațiilor / documentelor transmise de către beneficiar și la solicitarea expresă a acestuia;
  • Testarea cunoștințelor angajaților în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si in domeniul protecției civile (verificarea anuală);
  • Investigarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor și stabilirea împrejurărilor și a factorilor determinanți;
  • Elaborarea raportului anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
  • Întocmirea planului de evacuare pe fiecare etaj / clădire;
  • Identificarea zonelor cu risc de incendiu ridicat;
  • Propuneri pentru realizarea măsurilor dispuse de către inspectori cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;
  • Propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligațiilor și atribuțiilor în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și în domeniul protecției civile;
  • Stabilirea unor clauze privind prevenirea și stingerea incendiilor și protecția civila la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
  • Întocmirea altor documente specifice activității de prevenire și stingere a incendiilor sau apărării civile necesare conform legislației de specialitate;
  • Exerciții practice cu angajații, pentru punerea în aplicare a planului de intervenție (utilizarea stingătoarelor, exerciții de evacuare, etc.)